Sklep stacjonarny:
62-052 Poznań - Komorniki
ul. Poznańska 168
Pon - Pt: 10 - 19
Sob: 10 - 16
Ndz handlowe: 10 - 14

Torowanie z MotorMind

Po zakupie biletu uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego pod wskazanym linkiem:

Formularz zgłoszeniowy na Torowanie z Motormind

Wydarzenie organizowane jest dla osób, które nie były lub były maksymalnie jeden raz na torze. Limit miejsc jest ograniczony.Regulamin wydarzenia "Torowanie z MotorMind" w dniu 17.05.2024

Zajęcia Track Day z MOTORMIND odbywać się będą zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 1. Organizatorzy

AGATA NOWAK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGATA NOWAK MOTORMIND, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7831542670, nr REGON 301358384, ul. Osinowa 2B, lok. 7, 61-451 Poznań; Numer rejestrowy BDO: 000359159.

    2. Miejsca i czas

Tor „WallraV Race Center”; ul. Zatorze – Stary Kisielin; 66-002 Zielona Góra w dniu 17.05.2024

 1. Cel zajęć

Celem zajęć Track Day z Motormind jest podnoszenie i ugruntowanie umiejętności sportowej jazdy motocyklem na torze wyścigowym oraz popularyzacja sportu motocyklowego.

 1. Uczestnictwo

4.1. Track Day z Motormind jest imprezą o ograniczonym dostępie.

4.2. W zajęciach mogą wziąć udział wszyscy motocykliści posiadający stosowne uprawnienia do jazdy motocyklem w kategorii A, A2, A1

4.3. Aby uczestniczyć w zajęciach motocyklowych:

4.3.1. Uczestnik musi legitymować się czynnym prawem jazdy kat. A, A1, A2 lub posiada kat.B min. 3 lata.

4.3.2. Uczestnik musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.

4.4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się poprzez stronę internetową oraz

własnoręczne podpisanie oświadczenia wraz z wniesieniem adekwatnej opłaty za uczestnictwo.

W rejestracji w dniu imprezy konieczne jest stawienie się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Do udziału w zajęciach uprawnia wyłącznie opłacony bilet.

4.5. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

4.6. Na prośbę Organizatora, uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia wszystkich osób, które towarzyszą mu podczas szkolenia i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Organizator ma prawo odmówić zgody na zarejestrowanie osoby towarzyszącej uczestnikowi bez podania przyczyny.

4.7. Uczestnik może zostać ukarany przez Organizatora do wykluczenia z zajęć włącznie, w przypadku złamania zasad odbywania zajęć przez Uczestnika lub osoby przez niego zgłoszone.

4.8 .Wykluczenie z zajęć jest jednoznaczne z koniecznością opuszczenia obiektu przez Uczestnika oraz osoby przez niego zgłoszone. W przypadku wykluczenia z zajęć w trakcie jego trwania, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

 1. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika

5.1. Strój

Uczestnik podczas jazd po torze musi mieć założony kask ochronny z homologacją drogową lub wyścigową,  buty powyżej kostki, kombinezon motocyklowy z ochraniaczami CE lub odzież ochronną z długim rękawem (spodnie do kostki oraz kurtka motocyklowa z rękawem do nadgarstka i ochraniaczami CE), rękawic ochronnych i ochraniacza kręgosłupa (zintegrowanego z kurtką lub osobnego).

 

5.2. Motocykl - Warunki techniczne

Motocykle obowiązkowo muszą być sprawne technicznie (sprawne hamulce, brak wycieków, dopuszczalna głośność). Limitem głośności jest poziom 100dB/A lub w uzasadnionych przypadkach, określony na tabliczce znamionowej motocykla. Tylko motocykle spełniające ten wymóg będą dopuszczone do udziału w zajęciach. Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało odebraniem możliwości udziału w szkoleniu bez możliwości zwrotu opłaty. Za sprawność pojazdu odpowiada użytkownik.

5.3. Dodatkowe kontrole (zarówno techniczne jak i identyfikacyjne uczestników) mogą być przeprowadzane w dowolnym czasie trwania szkolenia/treningu. Każde wykroczenie wykazane przez Organizatora spowoduje możliwość nałożenia na uczestnika kary do wykluczenia włącznie.

 1. Ubezpieczenie

6.1. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania zajęć, zarówno w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak i szkody spowodowane osobom trzecim i ich mieniu przez uczestników.

6.2. W przypadku gdy pojazd lub uczestnik nie posiada ubezpieczenia, organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z wydarzenia.

6.3. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich praw do odszkodowań, które mogą wydarzyć się podczas zajęć.

6.4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone z premedytacją oraz przypadkowo. 

 1. Grupy – podział i sesje

7.1. Uczestnicy zostaną podzieleni na 4 grupy zależnie od pojemności motocykla, umiejętności prowadzenia motocykla oraz innych koniecznych powodów przedstawionych im przez Organizatora.

7.2. Grupy rozróżniane będą na podstawie koloru tła i numeru, który przyklejany będzie na lampie drogowej motocykla lub na owiewce przedniej po jego prawej stronie. Brak numeru lub przyklejony w niewłaściwym miejscu będzie skutkował niedopuszczeniem do jazd.

7.3. Czas wyjazdu poszczególnych grup będzie wskazany w harmonogramie.

7.4. W trakcie dnia możliwa jest zmiana grupy uczestnika przez Organizatora.

 1. Instruktor przebywający na torze w trakcie treningu ma prawo do usunięcia uczestnika z nitki toru w dowolnej chwili trwania zajęć. Podyktowane to może być bezpieczeństwem innych uczestników ale i każdą inną sytuacją. Decyzja o usunięciu z nitki toru jest nieodwołalna.
 2. Interwały czasowe trwania imprezy

9.1.Dla uczestników i zgłoszonych osób towarzyszących, wjazd na teren obiektu w dniu zajęć możliwy jest od godz. 7.00, chyba że organizator zadecyduje inaczej i poinformuje o tym uczestników wydarzenia. Organizator decyduje o osobach, które mają prawo przebywać na terenie obiektu podczas zajęć.

9.2.Uczestnicy wraz osobami towarzyszącymi muszą opuścić teren toru w dniu zajęć do godz. 16.00. Osobą na której spoczywa odpowiedzialność za dopilnowanie powyższego jest koordynator wraz z Instruktorem / Trenerem.

  10.Harmonogram zajęć dostępne na stronie www.sklep.motormind.pl

 1. Zasady porządkowe

 

11.1.Wszelkie jazdy po torze „Wallrav” w ramach zajęć Track Day z Motormind odbywać się będą tylko i wyłącznie w godzinach 09.00-15.00. Jakiekolwiek przedłużenia tego zakresu są niemożliwe.

11.2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pojazdów wynikłe podczas ich usuwania ze stref bezpieczeństwa toru.

11.3.W czasie pobytu na obiekcie sportowym podczas zajęć uczestnicy oraz ich osoby towarzyszące są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom osób funkcyjnych Organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa zarówno w trakcie jazdy po torze jak i w parku maszyn. W przypadku naruszenia obowiązujących regulaminów lub zasad bezpieczeństwa Organizator ma prawo do nałożenia na osoby kar organizacyjnych lub finansowych. W przypadku drastycznego naruszenia obowiązujących regulaminów lub zasad bezpieczeństwa Organizator ma prawo do natychmiastowego usunięcia danej osoby z obiektu.

11.4.Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków mogących zaburzyć czujność i koncentrację.

11.5. Podczas jazdy po torze pierwszeństwo ma zawsze uczestnik jadący z przodu. Wszelkie sytuacje sporne rozstrzygane będą przez Organizatora z zachowaniem tej zasady w oparciu o raport obserwatora bezpieczeństwa z najbliższego punktu obserwacyjnego lub wykorzystując monitoring obiektu.

11.6.Niedozwolone jest udostępnianie motocykla dopuszczonego do treningu osobie niezarejestrowanej jako uczestnik danego szkolenia. Udostępnienie motocykla osobie niezarejestrowanej spowoduje automatyczne wykluczenie uczestnika z zajęć z koniecznością opuszczenia terenu toru „WallraV”

11.7. Bezwzględnie zabronione jest przewożenie przez uczestników innych osób na motocyklu w trakcie szkolenia na nitce toru. 

11.8.Organizator ma prawo zabronić wjazdu lub usunąć każdą osobę z terenu obiektu bez podania przyczyny.

11.9.W trakcie treningu bezpieczeństwo medyczne zapewnia wykwalifikowany personel medyczny rezydujący w ambulatorium. Skorzystać z jego pomocy mogą zarówno uczestnicy jak i ich osoby towarzyszące.

11.10.Imprezę uznaje się za rozpoczętą z chwilą otwarcia odbioru administracyjnego na torze.

11.11. Organizator nie odpowiada za pozostawienie i zagubienie jakichkolwiek ruchomości przez uczestnika na terenie obiektu.

11.12. Rejestracja uczestników odbędzie się w godzinach 7:00 do 8:00. Po godzinie 8:00 nie będzie możliwej rejestracji Uczestników. Uczestnikowi, który się nie zarejestruje w podanych godzinach nie przysługuje zwrot kosztów za bilet.

 1. Odwołanie szkolenia

12.1. Zajęcia Track Day z Motormind odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne. Jeśli zajęcia zostaną odwołane na więcej niż 24 godz. przed ich oficjalnym rozpoczęciem, uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej; jeśli w ostatnich 24 godz. - telefonicznie.

 

12.2.W sytuacji odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, opłaty zostaną przeniesione na dowolny kolejny dostępny termin w danym sezonie albo zwrócone.

12.3. Rezygnacja z wzięcia udziału w zarezerwowanych zajęciach bez wcześniejszego poinformowania Organizatora, skutkuje pokryciem 100% wysokości wpisowego.

12.4.W dowolnym momencie dopuszczalna jest zmiana uczestnika zajęć. W takiej sytuacji konieczna jest informacja mailowa (maciej.radomski@motormind.pl) w której zawarta jest informacja o osobie wycofującej się z zajęć i osobie zastępującej ją. Każdorazowo zmiana taka musi być zaakceptowana przez Organizatora.

 1. Postanowienia końcowe

13.1. Uczestnik potwierdza świadomość faktu, że podczas uczestnictwa w zajęciach Track Day z Motormind i pobytu na obiekcie, mogą być wykonane fotografie oraz nagrania audio-video z jego udziałem, rejestrujące jego wizerunek. Uprawnione do tego są tylko osoby lub firmy, które otrzymały akredytację Organizatora. Niniejszym uczestnik udziela zgody AGATA NOWAK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGATA NOWAK MOTORMIND, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7831542670, nr REGON 301358384, ul. Osinowa 2B, lok. 7, 61-451 Poznań; Numer rejestrowy BDO: 000359159  na wykorzystanie w/w zapisów do materiałów promocyjnych oraz upowszechnienia ich za pośrednictwem wszystkich typów mediów. Zgoda ta dotyczy również rozpowszechniania wizerunku w rzeczonych materiałach utrwalonego, w miejscach powyżej wskazanych.

13.2. Przebywanie osób trzecich w trakcie zajęć Track Day z Motormind na terenie toru „Wallrav” wymaga każdorazowo zgody Organizatora.

13.3. Osoby przebywające na terenie prywatnym imprezy zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Podczas trwania imprezy widzowie ale i goście uczestników jak i sami uczestnicy gdy nie biorą udziału w danej sesji zajęciach, muszą przebywać tylko w wyznaczonych strefach oraz na trybunach. Bezwzględnie zabronione jest przechodzenie przez siatkę i bramy w bezpośrednie pobliże toru.

 

13.4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, Organizator ma prawo usunąć uczestnika zajęć z terenu obiektu. Organizator ma prawo interweniować siłami służb porządkowych.

13.5. Uczestnik zajęć Track Day z Motormind podpisuje oświadczenia do regulaminu. W przypadku odmowy złożenia przedmiotowych oświadczeń przez uczestnika Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w wydarzeniu.

13.6. Organizator celem sprawnego przeprowadzenia zajęć pozostawia sobie prawo do współpracy na każdej płaszczyźnie z podmiotami zewnętrznymi.

13.7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 08.04.2024 .

 1. Informacja o danych osobowych

14.1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. AGATA NOWAK MOTORMIND, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7831542670, nr REGON 301358384, ul. Osinowa 2B, lok. 7, 61-451 Poznań; Numer rejestrowy BDO: 000359159  

Państwa dane (w zakresie wskazanym w Regulaminie) zostały pozyskane w związku z udziałem w Track Day z Motormind. Administrator będzie je przetwarzał w zakresie wskazanym w umowie.

14.2. CEL I PODSTAWA PRAWNA

Administrator posługuje się danymi osobowymi w następujących celach:

udział w Track Day z Motormind oraz związana z tym realizacja praw i obowiązków wynikających z zaakceptowanego Regulaminu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie Regulaminu”, wypełnianie obowiązków prawnych np. prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej jak również jej archiwizowanie (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”, wykonywanie postanowień Regulaminu, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Regulaminem (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, dostęp do informacji o stanie zdrowia, w celu wskazanym w treści składanego oświadczenia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

wykonanie celu udzielonej zgody, w tym przede wszystkim zgody na rozpowszechnianie wizerunku, przekazywanie informacji marketingowych, komunikacji marketingowej za pomocą wybranego kanału komunikacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

W przypadku wyrażonej zgody, przekazanie danych jest dobrowolne. W pozostałych przypadkach przekazanie danych jest niezbędne dla udziału w Track Day z Motormind, a brak ich przekazania uniemożliwi udział w Track Day z Motormind. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

14.3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator posługuje się danymi przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas organizacji i trwania Track Day z Motormind czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z Regulaminem, czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, czas do momentu wycofania zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.

 

14.4. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych danych osobowych oraz ich kopia), sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienia danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO, wniesienia sprzeciwu czy cofnięcia wyrażonej zgody (gdyby została wyrażona), co jednak nie wpłynie na okres przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem. Ponadto można również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

14.5. ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim w ramach realizowania ww. celów, w tym szczególnie zarządcy Toru WallraV oraz innym podmiotom zapewniającym organizację i bezpieczeństwo Track Day z Motormind, dostawcom usług technicznych i IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze prawne i podatkowe, jak również ubezpieczeniowe. W pozostałych przypadkach dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym instytucjom bądź organom państwowym


 


Zgodnie z REGULAMINEM organizator ma prawo odmówić uczestnictwa osobie, która zakupiła bilet oraz zwrócić kwotę biletu.

Inni kupili również:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium