Odwiedź nasz sklep:
60-288 Poznań
ul. Promienista 27a
woj. wielkopolskie
Pon-Pt: 11-19
Sobota: 10-16
Niedziela: NIECZYNNE

Regulamin Konkursu Canal+

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest sklep Motormind Agata Nowak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7831542670, nr REGON 301358384, ul. Promienista 27A, 60-288 Poznań. („Organizator”).
 2. Sponsorem nagrody jest Salon CANAL+ Panorama Poznań ul. Górecka 30.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zatem w konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na jej terenie.  W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyły 16 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przedstawienie na każde żądanie Organizatora zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywne własne konto na Facebooku (zwane dalej: Profilem), następnie wykonać zadanie konkursowe  umieszczone na Fanpage’u opisane w § 3 ust. 3 poniżej oraz zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej Zgłoszenie). Przystąpienie do konkursu oznacza akceptacje niniejszego Regulaminu.
 4. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem).
 5. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i dokonywanie za ich pośrednictwem zgłoszeń Prac Konkursowych. Niedopuszczalne jest również dokonywanie zgłoszeń Prac Konkursowych w imieniu osób trzecich.
 6. Dodatkowo Uczestnik może złożyć dobrowolne oświadczenia:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez administratora danych sklep Motormind Agata Nowak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7831542670, nr REGON 301358384, ul. Promienista 27A, 60-288 Poznań oraz udostępnianie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności:
 8. a) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami na Facebooku;
 9. b) osoby, która bierze udział w Konkursie posługując się Profilem na Facebooku, w którym został podany fikcyjny adres email lub nieprawdziwe lub niepełne imię lub nazwisko danej osoby;
 10. c) osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w wizerunek marki Motormind
 • 3. Zasady i przebieg konkursu
 1. Konkurs trwa od 25.09.2019 do 28.09.2019 do godz. 16:00.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 29.09.2019 szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zawarte są w § 4 ust. 6 poniżej.
 3. Zadanie konkursowe polega na dodaniu zdjęcia swojego motocykla w komentarz pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/MotorMind.Sklep/ i polubieniu fanpage’ów https://www.facebook.com/MotorMind.Sklep/ i https://www.facebook.com/ncpluspanorama/
 4. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą być także usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
 6. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).
 • 4. Nagrody
 1. Nagrody w konkursie będą dalej nazywane „Nagrodami” (w liczbie pojedynczej „Nagrodą”)
 2. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłoniony zwycięzca (dalej: „Zwycięzca/y”), który otrzyma nagrodę w postaci Vouchera Prezentowego Lech Poznań (dalej: „Nagroda”).
 3. W konkursie przewidziano nagrodzenie jednej osoby.
 4. Nagroda zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w ciągu 1 dnia roboczego licząc od daty zakończenia konkursu lub wręczona osobiście w sklepie stacjonarnym Motormind, ul. Promienista 27A, 60-288 Poznań
 5. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wygrał już w Konkursie jedną nagrodę, Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody w takiej sytuacji innemu Uczestnikowi Konkursu, wybranemu przez Komisję Konkursową.
 6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez komentarz (odpowiedź) do zgłoszenia pod postem konkursowym, wiadomości prywatnej oraz osobnym poście na profilu sklepu następnego dnia po zakończeniu konkursu tj. 28.09.2019r. o godz. 16:30.
 7. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego zwycięzcę lub wyróżnionego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja Konkursowa.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: niepodania danych adresowych, podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.
 9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska lub pseudonimu jeżeli zostanie Laureatem. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 10. Niniejszy Regulamin jest dostępny stronie internetowej www.sklep.motormind.pl
 11. Regulamin korzystania z Nagrody dostępny jest na stronie www.bilety.lechpoznan.pl
 12. Nagrody nie podlegają zwrotom, zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.
 • 5. Zastrzeżenia
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.
 2. Wizerunki nagród prezentowanych w materiałach promocyjnych, są użyte wyłącznie w celach poglądowych i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu, lub  przerwania jego trwania, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody Głównej, jeżeli zgłoszenia konkursowe nie będą spełniały jego oczekiwań oraz zakończenia Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których prace lub zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.
 • 6. Klauzula o danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora.
 2. Dodatkowo Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych dla celów marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na rzecz firmy Motormind, zgodnie z § 2 ust. 7
 • 7. Postanowienia Końcowe
 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.sklep.motormind.pl
 3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje regulamin co wiążę się również z wyrażeniem zgody na publikacje swoich danych osobowych w zakresie niezbędnych do poinformowania o ogłoszeniu zwycięzcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl